महाअवयवदान जनजागृती राज्यस्तरीय अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. भोगम् प्रल्हाद लक्ष्मण उत्तेजनार्थ…

महाअवयवदान जनजागृती राज्यस्तरीय अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. भोगम् प्रल्हाद लक्ष्मण उत्तेजनार्थ…

दि. ११ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पत्रान्वये विद्यापीठास महाअवयवदान सप्ताह दि.१३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यासअनुसरुन विद्यापीठ संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना “महाअवयवदान अभियान – २०२०” अंतर्गत दि.१३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या दरम्यान अवयवदान जनजागृतीपर राज्यस्तरीय पोस्टर व निबंध स्पर्धेचे विद्यापीठाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले होते.

सदर राज्यस्तरीय महाअवयवदान जनजागृती निबंध स्पर्धेमध्ये (मराठी भाषा) आपल्या महाविद्यालयातील कु. भोगम् प्रल्हाद लक्ष्मण या विद्यार्थ्यास उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्राप्त झाले आहे. विजेत्या विद्यार्थ्याचे विद्यापीठाच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन…!

Leave a Reply