राज्यस्तरीय महाअवयवदान जनजागृती अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. पारकर कोमल राजन तृतीय क्रमांक…

  • Post author:
  • Post category:Newsletter

दि.१३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यासअनुसरून विद्यापीठ संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना "महाअवयवदान अभियान - २०२०" अंतर्गत दि.१३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या दरम्यान…

Continue Readingराज्यस्तरीय महाअवयवदान जनजागृती अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. पारकर कोमल राजन तृतीय क्रमांक…

महाअवयवदान जनजागृती राज्यस्तरीय अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. भोगम् प्रल्हाद लक्ष्मण उत्तेजनार्थ…

  • Post author:
  • Post category:Newsletter

दि. ११ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पत्रान्वये विद्यापीठास महाअवयवदान सप्ताह दि.१३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यासअनुसरुन विद्यापीठ संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना "महाअवयवदान अभियान - २०२०"…

Continue Readingमहाअवयवदान जनजागृती राज्यस्तरीय अभियान-२०२०” निबंध स्पर्धा – कु. भोगम् प्रल्हाद लक्ष्मण उत्तेजनार्थ…